Friend Links

SDU Embedded System Lab.

 • Team Photo in Shandong University

ByteDance Team Mates

Now I join ByteDance System Technology and Engineering Team

Alibaba Team Mates

I have worked at Alibaba infrastructure service machine learning team (2018.7-2020.7)

Team Leader : weifeng zhang

 • peng zhou (Qualcomm)
  • weiming zhao
  • shuhan ding
  • nan wang
  • youben ye
  • xinli cai (退隐江湖 Qualcomm)
  • herry ye tian  (退隐江湖 huawei Cananda)
  • yuqing wang  (退隐江湖 huawei hangzhou)
  • mingfa wang (from huawei)
 • xiaoyong liu (leave to join PAI)
 • yongzhi zhang
 • guoyang chen
 • ge gan  (退隐江湖 Snap Inc. Shenzhen)
 • yingmin li
 • shiqing cui (退隐江湖)
 • lingjie xu (创业 壁刃科技)team acting by weifeng
 • wei wei (三星)
  • bo hu (华为)
  • xiaowei shen (计算所-NV)
  • pengfei fan (NV)
  • chenlu li (fudan)
 • xiaowei lu (
 • lingling jin (NV)mv to caozheng (计算所 zm-d)
  • wei zhang (NV)
  • xiaochuan tang (southeast – 中兴)
 • Photo of AliTeam 20190910