SDU Embedded System Lab.

 • Team Photo in Shandong University

ByteDance Team Mates

Now I join ByteDance System Technology and Engineering Team

Alibaba Team Mates

I have worked at Alibaba infrastructure service machine learning team (2018.7-2020.7)

Team Leader : weifeng zhang

 • peng zhou (Qualcomm)
  • weiming zhao
  • shuhan ding
  • nan wang
  • youben ye (move to )
  • xinli cai (mv Qualcomm)
  • herry ye tian  (mv huawei Cananda)
  • yuqing wang  (mv huawei hangzhou)
  • mingfa wang (from huawei)
 • xiaoyong liu (leave to join PAI)
 • yongzhi zhang (leave to microsoft)
 • guoyang chen
 • ge gan  ( mv Snap Inc. Shenzhen)
 • yingmin li
 • shiqing cui (PDD)
 • lingjie xu (创业 壁刃科技)team acting by weifeng
 • wei wei ()
  • bo hu (move to biren)
  • xiaowei shen (NIO)
  • pengfei fan (to PAI)
  • chenlu li
 • xiaowei lu
 • lingling jin (NV)mv to caozheng (计算所)
  • wei zhang
  • xiaochuan tang
 • Photo of AliTeam 20190910