Friend Links

友情链接

SDU Embedded System Lab.
Cooperation 
Now , I am a software engineer in alibaba infrastructure service machine learning team !(2018-now)

weifeng zhang

 • peng zhou
  • weiming zhao
  • shuhan ding
  • nan wang
  • youben ye
  • xinli cai (退隐江湖 Qualcomm)
  • herry ye tian  (退隐江湖 huawei Cananda)
  • yuqing wang  (退隐江湖 huawei hangzhou)
 • xiaoyong liu (leave to join PAI)
 • yongzhi zhang
 • guoyang chen
 • ge gan  (退隐江湖 Snap Inc. Shenzhen)
 • yingmin li
  • shuai che (退隐江湖 MircoSoft)
  • xiaobing tu
  • alvin chu
  • lu lu
  • shengke xue
 • shiqing cui
  • yueming yang
  • dongjie zhang
  • fei liu (退隐江湖 xilinx)
  • chuanqi zang