Friend Links

友情链接

SDU Embedded System Lab.

faculty

Cooperation 

Now I join ByteDance System Technology and Engineering Team

 • Yu Zhang (NanKai)
  • Kairui She (LZU)
  • Liushuai Wang (UESTC)
  • Lanzhiguan Huang (Xi’an JiaoTong)
  • Teng Hu
I have worked at Alibaba infrastructure service machine learning team (2018.7-2020.7)

Team Leader : weifeng zhang

 • peng zhou (Qualcomm)
  • weiming zhao
  • shuhan ding
  • nan wang
  • youben ye
  • xinli cai (退隐江湖 Qualcomm)
  • herry ye tian  (退隐江湖 huawei Cananda)
  • yuqing wang  (退隐江湖 huawei hangzhou)
  • mingfa wang (from huawei)
 • xiaoyong liu (leave to join PAI)
 • yongzhi zhang
 • guoyang chen
 • ge gan  (退隐江湖 Snap Inc. Shenzhen)
 • yingmin li
  • shuai che (退隐江湖 MircoSoft)
  • xiaobing tu
  • alvin chu
  • lu lu
  • shengke xue
  • li shen (from Qualcomm)
 • shiqing cui
  • yueming yang
  • dongjie zhang
  • fei liu (退隐江湖 xilinx)
  • chuanqi zang (退隐江湖 ByteDance)
  • zhe wei (from huawei)
 • lingjie xu (创业)team acting by weifeng
 • lingling jin
  • wei wei
  • wei zhang
  • bo hu
  • xiaowei shen
  • pengfei fan
  • xiaowei lu
  • chenlu li
  • xiaochuan tang